Senior Operations Technician - Shift

Shell

Shell

Operations
Posted on Saturday, November 11, 2023
, Netherlands


Job Family Group:

Production Engineering Upstream


Worker Type:

Regular


Posting Start Date:


Business unit:

Integrated Gas and Upstream


Experience Level:

Early Careers


Job Description:

Waar jij in past

NAM is een bedrijf dat al decennialang energie levert aan Nederlandse huishoudens, bedrijven en infrastructuur. Deze functie als Senior Operations Technician is gevestigd in het noordoosten van Nederland, waar sinds de jaren '80 een groot aantal gasvelden is geëxploiteerd. Wij exploiteren de twee grootste gasopslagen van Nederland. Er zijn 9 gasproductiesystemen met meer dan 100 onbemande locaties, een oliebehandelingsinstallatie met ongeveer 20 onbemande locaties en twee gasopslagfaciliteiten in Noordoost-Nederland. Er werken 75 mensen in de operationele continudienst en meer dan 150 mensen in de gehele operationele afdelingen.

Je komt in het team met ervaren operators in de controlekamer en start in het veld in een van de regio's: Friesland, Drenthe of Groningen. Waarna je in een tweede regio met ervaring wordt opgeleid. Binnen de NAM hechten we veel waarde aan eerlijke en open communicatie/interactie met elkaar, zodat we weten wat we van elkaar kunnen verwachten. Veilig en stabiel werken en uitvoeren staat bij ons hoog in het vaandel en dat verwachten wij ook van u.

Wat is de rol?

De Senior Operations Technician is een cruciale rol voor de veilige en stabiele werking van onze installaties om energie te leveren aan huishoudens in Nederland. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn dan ook Proces- en Persoonlijke Veiligheid, stabiele productie en het effectief kunnen omgaan met collega's.

Als Senior Operator in de ploeg ben je verantwoordelijk voor het 24/7 autonoom bedienen van de installaties met een relatief hoge mate van vrijheid. Uiteraard volgens werkinstructies en afgesproken werkwijzen. Ook maak je deel uit van het Bedrijfshulpverleningsteam op locatie in geval van calamiteiten en werk je in 5-ploegendienst van 7 dagen, avond- en nachtdienst met 4 dagen weekend.

Werken in een dynamisch team met 7 field operators, 4 control room operators en watch supervisor, die bijzonder veel eigenaarschap hebben voor de installaties en voor de werkzaamheden die (veilig) uitgevoerd moeten worden. Samen met de centrale meldkamer in Assen zorg je ervoor dat de prioriteiten voor de exploitatie van de gas- en oliewinnings- en verwerkingslocaties dag en nacht op de juiste manier worden gesteld. Je hebt veel interactie met de dagploeg om de installaties zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ook wordt er gekeken naar mogelijke risico's en verbeteringen aan de installaties. Tijdens je werk moet je autonoom werken, zorgvuldig zelfstandig beslissingen nemen en zelf het verschil maken.

Typische verantwoordelijkheden van de Senior Operations Technician:

 • Te allen tijde handelen in overeenstemming met veiligheidsprotocollen volgens onze werkinstructies en met gezonde kijk op kwalitatief hoogstaand werk
 • In- en uitschakelen van putten en installaties
 • Alarmopvolging, waarbij je een alarm oppakt en de oorzaak achterhaalt en zelfstandig oplost
 • Veilige werking van fabrieksprocessen en -apparatuur om veiligheids-, milieu-, productie- en kostendoelstellingen te bereiken
 • Bewaak, controleer en registreer productiesnelheden en prestaties
 • Kijkt vooruit naar potentiële kansen/risico's/bedreigingen om een vlekkeloze werking te garanderen

Wat we van je nodig hebben

 • Eerdere ervaring op het gebied van procesoperator (controlekamer en/of veld) in de petrochemische of olie/gasindustrie is vereist
 • Aantoonbare jarenlange ervaring en/of in het bezit van Proces Operator B of Allround Operationeel Technicus niveau 3 of in het bezit van een vergelijkbaar VAPRO B diploma theorie en praktijk
 • Ervaring met operationele risico-evaluatie en -beheersing voor en tijdens de uitvoering van activiteiten
 • Kandidaat moet vloeiend Nederlands spreken (spreken en schrijven)
 • Diep verantwoordelijkheidsgevoel, teamsamenwerking en proactieve, oplossingsgerichte mentaliteit
 • Effectieve communicatieve vaardigheden en positieve houding
 • Het is belangrijk, je hebt een goed ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel voor persoonlijke veiligheid en procesveiligheid met aandacht voor de positie van het bedrijf in de maatschappij

Als je jezelf niet volledig weerspiegeld ziet in elke functie-eis die in de bovenstaande vacature wordt vermeld, raden we je toch aan om contact op te nemen en te solliciteren. Uit onderzoek is gebleken dat niet iedereen solliciteert als ze zich niet 100% gekwalificeerd voelen. We zetten ons in voor het creëren van een rechtvaardiger, inclusiever en diverser bedrijf en we moedigen sollicitanten van alle geslachten, leeftijden, etniciteiten, culturen, capaciteiten, seksuele geaardheid en levenservaringen ten zeerste aan om te solliciteren.

Beschrijving van het bedrijf

Shell Nederland BV is een platform voor internationale samenwerking, waarbij Shell alleen al in Nederland directe werkgelegenheid biedt aan zo'n tienduizend mensen, waaronder ongeveer 2.800 niet-Nederlandse werknemers uit zo'n 80 landen. Diversiteit staat centraal bij Shell Nederland en onze medewerkers weerspiegelen de innovatie die voortkomt uit een divers personeelsbestand. Door lid te worden van Shell Nederland profiteert u van een ongeëvenaard toonaangevend ontwikkelingsprogramma waarmee u gebruik kunt maken van een pool van deskundige kennis die uw carrière zal helpen voortstuwen. Shell Nederland is de holdingmaatschappij van de meeste Shell-bedrijven die in Nederland actief zijn. Shell Nederland heeft ook een adviserende en coördinerende rol op tal van gebieden.

Een innovatieve werkplek

Er is nog nooit zo'n spannende tijd geweest om bij Shell te werken.

Doe met ons mee en je voegt je talent en verbeeldingskracht toe aan een bedrijf met de ambitie om de toekomst vorm te geven - of het nu gaat om investeringen in olie, gas en hernieuwbare energie om aan de vraag te voldoen, het verkennen van nieuwe manieren om energie op te slaan of het ontwikkelen van technologie die de wereld helpt om energie efficiënter te gebruiken, iedereen bij Shell draagt zijn steentje bij.

Een inclusieve plek om te werken

Om vooruitgang te boeken, moeten we de slimste geesten aantrekken en ontwikkelen en ervoor zorgen dat elke stem wordt gehoord. Hier zijn slechts enkele van de manieren waarop we een inclusieve omgeving koesteren - een waar je jouwideeën kunt uiten, je vaardigheden kunt uitbreiden en je potentieel kunt bereiken.

 • We creëren een ruimte waar mensen met een handicap kunnen uitblinken door middel van een transparant wervingsproces, aanpassingen op de werkplek en voortdurende ondersteuning in hun rollen. Voel je vrij om ons te laten weten wat je omstandigheden zijn wanneer je solliciteert, en we zullen het vanaf daar meenemen.
 • We dichten de genderkloof – of dat nu is door actie te ondernemen op het gebied van gelijke beloning of door meer vrouwen in staat te stellen hogere functies in engineering en technologie te bereiken.
 • We streven ernaar om een pionier te zijn van een inclusieve en diverse werkplek, waarbij we gelijkheid voor werknemers bevorderen, ongeacht seksuele geaardheid of genderidentiteit.
 • Wij beschouwen onszelf als een flexibele werkgever en willen jou ondersteunen bij het vinden van de juiste balans. We raden je aan om dit met ons te bespreken in je sollicitatie.

Een lonende plek om te werken

Combineer onze creatieve, collaboratieve omgeving en wereldwijde activiteiten met een indrukwekkende reeks voordelen en lid worden van Shell wordt een geïnspireerde carrièrekeuze.

We zijn grote voorstanders van loopbaanontwikkeling. We raden je aan om nieuwe rollen uit te proberen en nieuwe instellingen te ervaren. Door mensen te pushen om hun potentieel te bereiken, helpen we hen vaak vaardigheden te vinden waarvan ze nooit wisten dat ze ze hadden, of carrièrestappen te maken die ze nooit voor mogelijk hadden gehouden.

-

Where you fit in

NAM is a company that has been supplying energy to Dutch households, businesses and infrastructure for decades. This job as Senior Operations Technician is located in the northeast of the Netherlands, where a large number of gas fields have been exploited since the 1980s. We operate the two largest gas storage facilities in the Netherlands. There are 9 gas production systems with more than 100 unmanned locations an oil treatment plant with about 20 unmanned locations and two gas storage facilities in the northeast of the Netherlands. There are 75 people working in the operational continuous service and more than 150 people in the entire operational departments.

You’ll join the team with experienced operators in the control room and in the field will start in one of the regions: Friesland, Drenthe or Groningen. After which you will be trained in a second region with experience. Within NAM, we value honest and open communication/interaction with each other, so that we know what we can expect from each other. Safely and stably operating and conducting work is of paramount importance to us and we expect the same from you.

What’s the role?

The Senior Operations Technician is a crucial role for the safe and stable operation of our plants to supply energy to households in the Netherlands. The most important areas of attention are therefore Process and Personal Safety, stable production and being able to deal effectively with colleagues.

As Senior Operator in the shift, you’ll be responsible for operating the installations autonomously 24/7 with relatively high degree of freedom. Of course, according to work instructions and agreed ways of working. You’ll also be part of the Company Emergency Response Team on location in case of emergencies will work in 5-shift system of 7 days, evening and night shift with 4 days of weekends.

Working in dynamic team with 7 field operators, 4 control room operators and watch supervisor, who have particularly high level of ownership for the installations and for the work that needs to be carried out (safely). Together with the central control room in Assen, you’ll ensure that the priorities are set correctly for the operation of the gas & oil extraction and treatment locations day and night. You’ll have lots of interaction with the day shift to ensure the installations run as smoothly as possible. Also be expected to look at possible risks and improvements to the installations. During your work, you’ll have to work autonomously, carefully make decisions independently and make difference yourself.

Typical responsibilities of the Senior Operations Technician:

 • At all times act in accordance with safety protocols according to our work instructions and with healthy view on high quality work
 • Start-up and shutdown of wells and facilities
 • Alarm follow-up, where you pick up an alarm and find out the root cause and solve it independently
 • Safe operation of plant processes and equipment to achieve safety, environmental, production and cost goals
 • Monitor, control and record production rates and performance
 • Looks ahead to potential opportunities/risks/threats to ensure flawless operation

What we need from you

 • Previous experience in the field of process operator (control room or/and field) in the petrochemical or oil/gas industry is required
 • Proven years of experience and/or in possession of Process Operator B or All-round Operational Technician level 3 or in possession of a comparable VAPRO B diploma theory and practice
 • Experience with operational risk evaluation and control before and during the execution of activities
 • Candidate must be fluent in Dutch (speaking and writing)
 • Profound sense of responsibility, team collaboration and proactive, solution-oriented mindset
 • Effective communication skills and positive attitude
 • It is important, you’ll have well-developed sense of responsibility for personal safety and process safety with attention to the position of the company in society

If you don't see yourself fully reflected in every job requirement listed on the posting above, we still encourage you to reach out and apply. Research has shown that not everyone applies, when they do not feel 100% qualified. We are committed to creating a more equitable, inclusive and diverse company and we strongly encourage applicants of all genders, ages, ethnicities, cultures, abilities, sexual orientation and life experiences to apply.


DISCLAIMER:

Please note: We occasionally amend or withdraw Shell jobs and reserve the right to do so at any time, including prior to the advertised closing date. Before applying, you are advised to read our data protection policy. This policy describes the processing that may be associated with your personal data and informs you that your personal data may be transferred to Shell/Shell Group companies around the world. The Shell Group and its approved recruitment consultants will never ask you for a fee to process or consider your application for a career with Shell. Anyone who demands such a fee is not an authorised Shell representative and you are strongly advised to refuse any such demand. Shell is an Equal Opportunity Employer.